$IDEX IDEX 2020-12-21 Options Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=3zgkk5LgDyA