$IDEX IDEX 2020-12-23 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=-vWg5Ny3zS0