$IDEX IDEX 2020-12-29 Options Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=kiVhfYOvhK4