$INO INO 2020-12-08 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=vvY83g-v8hI