$TSLA TSLA 2020-12-17 Options Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=jQ31yHSgkyg