$TSLA TSLA 2020-12-24 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=RjhAypY56Q4