$AMC AMC 2021-01-25 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=c71ZnoyPTKA