$AMD AMD 2021-01-11 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZPrFKnSv0tg