$CHEK CHEK 2021-01-05 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=zCmgaR_iSqk