$FUBO FUBO 2021-01-12 Options Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=8stskUMwzFk