$GEVO GEVO 2021-01-25 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=4AZyhkerPbM