$LTC.X LTC.X 2021-01-07 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=EjVwlExNVtk