$NVAX NVAX 2021-01-29 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=cj6vsVHRpFY