$SNDL SNDL 2021-01-07 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=hbAmRpfw8vQ