$TSLA TSLA 2021-01-04 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=zOfBf1FVOI8