$TSLA TSLA 2021-01-08 Options Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=9fKo6iRzqv8