$TSLA TSLA 2021-01-12 Options Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=_ZFuhb2asqk