$ZOM ZOM 2021-01-31 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=Htg0zTOHNKQ