$NOK NOK 2021-02-08 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=8lNYe1otDJc