$PLTR PLTR 2021-02-14 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=6v6obdzi6F8