$SNDL SNDL 2021-02-24 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yv5gzdwabfo