$GEVO GEVO 2021-03-16 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=1VhjVZz9zyc