$GEVO GEVO 2021-03-19 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=yT8MNoxe_jA