$GEVO GEVO 2021-03-25 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=zM_PBM1i-p4