$FTFT FTFT 2021-04-07 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=C9Y2nIvnCX4