$FTFT FTFT 2021-04-08 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=VnCzK856pwU