$BNGO BNGO 2021-05-20 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vkv1KsZ5oC4