$BNGO BNGO 2021-05-27 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=UXHnoGkv_YU