$NAKD NAKD 2021-05-04 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=8GgYZ6U9V5Q