$WISH WISH 2021-06-30 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=-9Qi56VjSFA