$WISH WISH 2021-07-08 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=Xo91p_4O6Ec