$NAOV NAOV 2021-08-19 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=9YD-hvPdNyg