$NVAX NVAX 2021-08-30 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=5t37SlVvBLo