$SRNE SRNE 2021-08-19 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=iGfr2rH-S2k