$TKAT TKAT 2021-08-24 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=1jov06oV4Gk