$FAMI FAMI 2021-09-28 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=9eQkJX-SIDo