$GEVO GEVO 2021-09-19 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=6YshjMSbSI4