$LCID LCID 2021-09-01 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=o32kVjyyhTs