$SOFI SOFI 2021-09-15 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=1UkBrtDI0Tk