$TSLA TSLA 2021-09-02 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=BxQxKF5Ax4g