$AMD AMD 2021-11-11 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=w0I4JKg3v5M