$NAKD NAKD 2021-11-14 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=RH1CHWEyRwA