$SPY SPY 2021-11-09 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=pFc4g7ek20k