$SPY SPY 2021-11-15 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=s18V2nOQC-I