$AERC AERC 2021-12-07 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=uV0kuSdfG9o