$AMC AMC 2021-12-08 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=yuat9trh5nE