$BFRI BFRI 2021-12-30 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=rLEtoiJudhQ