$BVXV BVXV 2021-12-26 Technical Analysis Video: https://www.youtube.com/watch?v=5BFJEG8vtNE