$LCID LCID 2021-12-20 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=C0_VKX5fXbo