$IDEX IDEX 2022-01-01 Daily Forecast Video: https://www.youtube.com/watch?v=LTuMYv5BK4s